สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรัญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
2. เด็กหญิงอรัญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.91 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรรัตน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายเอกราช  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นางสาวรัตติยา  เหมบุรุษ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.9 เงิน 13 1. เด็กชายเฉลิมชัย  อินจันทร์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กุลสิม
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันธิดา  จันทาสี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายวีระพงษ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตุไตลา
2. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายจักรรัตน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายภัคพล  สุขภูวงค์
3. เด็กชายวีระพงษ์  โสประดิษฐ์
4. เด็กชายเจษฎากร  โสประดิษฐ์
5. เด็กชายเดชานนท์  โสประดิษฐ์
6. เด็กชายเอกราช  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นายวัฒนา  น้อยจันทร์
3. นางสาวรัตติยา  เหมบุรุษ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายพรชัย  พิมพ์สารี
2. เด็กชายวิชัย  ประสงค์กุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แถวอุทุม
 
1. นายวัฒนา  น้อยจันทร์
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุรีพร  สุธงษา
2. เด็กหญิงนันธิดา  จันทาสี
3. เด็กหญิงวารุณี  เชื้อบุญมี
 
1. นายวัฒนา  น้อยจันทร์
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธราทิพย์  สารมะโน
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทาสี
3. เด็กหญิงเรณู  ร่วมวงศ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  แสนทอ
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 8 1. เด็กชายชนิตพล  พิมเสน
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายวัชระ  สุคงเจริญ
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นางสาวรัตติยา  เหมบุรุษ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  พิมพ์สารี
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์