สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.91 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรรัตน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายเอกราช  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นางสาวรัตติยา  เหมบุรุษ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์