สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายวีระพงษ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายพรชัย  พิมพ์สารี
2. เด็กชายวิชัย  ประสงค์กุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แถวอุทุม
 
1. นายวัฒนา  น้อยจันทร์
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธราทิพย์  สารมะโน
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทาสี
3. เด็กหญิงเรณู  ร่วมวงศ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  แสนทอ