สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรัญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
2. เด็กหญิงอรัญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.9 เงิน 13 1. เด็กชายเฉลิมชัย  อินจันทร์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กุลสิม
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันธิดา  จันทาสี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตุไตลา
2. เด็กชายพานุพงษ์  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายจักรรัตน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายภัคพล  สุขภูวงค์
3. เด็กชายวีระพงษ์  โสประดิษฐ์
4. เด็กชายเจษฎากร  โสประดิษฐ์
5. เด็กชายเดชานนท์  โสประดิษฐ์
6. เด็กชายเอกราช  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นายวัฒนา  น้อยจันทร์
3. นางสาวรัตติยา  เหมบุรุษ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์