สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุรีพร  สุธงษา
2. เด็กหญิงนันธิดา  จันทาสี
3. เด็กหญิงวารุณี  เชื้อบุญมี
 
1. นายวัฒนา  น้อยจันทร์
2. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 8 1. เด็กชายชนิตพล  พิมเสน
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายวัชระ  สุคงเจริญ
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นางสาวรัตติยา  เหมบุรุษ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  พิมพ์สารี
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์