สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50.25 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวีรภัทร  โสดา
 
1. นางวิลาวรรณ  คำพิลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสิริวัฒน์  สีทาสังข์
 
1. นางสาวดาราศรี  นนทะโคตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปวรรณญา  คำพิลา
 
1. นางดาราศรี  นนทะโคตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หล่อยดา
 
1. นางดาราศรี  นนทะโคตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หล่อยดา
 
1. นางดาราศรี  นนทะโคตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หล่อยดา
2. เด็กหญิงสุรินพร  เนธิบุตร
 
1. นางดาราศรี  นนทะโคตร
2. นางวิลาวรรณ  คำพิลา
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิเชษฐ์  อินปลัด
2. เด็กชายสิัญชัย  เนธิบุตร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์