สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เนตรผง
 
1. นางบุญอยู่  ฐานุสรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.27 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยศสุพรม
2. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อบุญมี
 
1. นางบุญอยู่  ฐานุสรณ์
2. นางเรณู  คำเกษม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.22 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนารักษ์  พรมมาก
2. เด็กชายภาณุเดช  ยอดกันหา
 
1. นางบุญอยู่  ฐานุสรณ์
2. นางเรณู  คำเกษม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายธิฌากรณ์  แก่นจันทร์
 
1. นางบุญอยู่  ฐานุสรณ์