สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสะแข สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพล   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวดาพร   พิมพ์เสนา
 
1. นายวิเศษ  สายเเก้วดี
2. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานดา   ทองเปิ่ง
2. เด็กหญิงนฤมล   บุตรพรม
3. เด็กหญิงพรภิดา   กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงมยุรี  พิมพ์เสนา
5. เด็กหญิงอารียา   พิมพ์เสนา
6. เด็กหญิงเอมมิกา   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
2. นายวิเศษ  สายเเก้วดี
3. นางสาวนฤนาท   แก่นสารี
4. นายชูเกียรติ  กงคำ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.4 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกมล  เสียงกาทิพย์
2. เด็กหญิงนภัสสร   กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวนฤนาท   แก่นสารี
2. นางสาวอภิชญานันท์   คำเกษ