สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา   สุคง
2. เด็กหญิงชลึกร  เนธิบุตร
3. เด็กหญิงฑัณทิมา  วังคีรี
4. เด็กชายนนุพร  ศรีเจริญ
5. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์เสนา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สุคง
 
1. จ.ส.อ.ไสว  สีหะวงษ์
2. นางสาวกชกร  เย็นขัน
3. นายอุกฤษฏ์  เชื้อบุญจันทร์