สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยพร  สายแก้วเกิด
 
1. นางพิลัยลักษณ์  พิมพสุต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธาริณี  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางพิลัยลักษณ์  พิมพสุต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวิภา  เย็นขัน
2. เด็กหญิงลรินทิพย์  จันทร์ศรี
 
1. นางพิลัยลักษณ์  พิมพ์พสุต
2. นางสาวอรวิภา  หันธนู
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ธารแม้น
2. เด็กหญิงธาริณี  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กชายอนุสนธิ์   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางพิลัยลักษณ์  พิมพ์พสุต
2. นางสาวอรวิภา  หันธนู