สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แสงราช
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมาลิณี  เรืองพิมาย
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไชยา  แสงโสภา
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิดธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เนธิบุตร
3. เด็กชายพีรดนย์  คำเกตุ
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นายอาคม  พรหมศิริ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายจีรพงษ์  สีทาสังข์
2. เด็กชายธีระพงษ์  มงคล
3. เด็กหญิงภาวิดา  วังคีรี
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงมาลิณี  เรืองพิมาย
2. เด็กหญิงวนิดา  วังคีรี
3. เด็กหญิงสุปราณี  คำนัน
4. เด็กหญิงอภิญญา  สุคงเจริญ
5. เด็กหญิงโสวิชญา  โพธิ์แสน
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิดธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงนุชธิชา  วังคีรี
3. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แสงราช
5. เด็กหญิงภาวิดา  วังคีรี
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
2. นางนฤมล  แสนเมือง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.1 ทอง 10 1. เด็กหญิงโสวิชญา  โพธิ์แสน
 
1. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงวนิดา  วังคีรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  วังคีรี
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงสุจินตนา  วังคีรี
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอริสา  เชื้อบุญจันทร์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อะฎะวินทร์
2. เด็กชายอติกานต์  แซกรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุคงเจริญ
 
1. นายตรัยคุณ  วังคีรี
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรพงษ์  สีทาสังข์
2. เด็กชายธีระพงษ์  มงคล
3. เด็กชายนนทกานต์  วังคีรี
4. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
5. เด็กชายพีรดนย์  คำเกษ
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วังคีรี
2. เด็กหญิงกฤษติกา  วังคีรี
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
18 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 87.57 ทอง 10 1. เด็กชายวีระยุทธ  วังคีรี
2. เด็กชายศิวกร  เสนานุช
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์
2. นายตรัยคุณ  วังคีรี
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 10 1. เด็กชายอัทธ์  วังคีรี
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์