สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายจีรพงษ์  สีทาสังข์
2. เด็กชายธีระพงษ์  มงคล
3. เด็กหญิงภาวิดา  วังคีรี
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงมาลิณี  เรืองพิมาย
2. เด็กหญิงวนิดา  วังคีรี
3. เด็กหญิงสุปราณี  คำนัน
4. เด็กหญิงอภิญญา  สุคงเจริญ
5. เด็กหญิงโสวิชญา  โพธิ์แสน
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิดธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงนุชธิชา  วังคีรี
3. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แสงราช
5. เด็กหญิงภาวิดา  วังคีรี
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
2. นางนฤมล  แสนเมือง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อะฎะวินทร์
2. เด็กชายอติกานต์  แซกรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุคงเจริญ
 
1. นายตรัยคุณ  วังคีรี
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 10 1. เด็กชายอัทธ์  วังคีรี
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์