สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไชยา  แสงโสภา
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิดธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เนธิบุตร
3. เด็กชายพีรดนย์  คำเกตุ
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นายอาคม  พรหมศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.1 ทอง 10 1. เด็กหญิงโสวิชญา  โพธิ์แสน
 
1. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงวนิดา  วังคีรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  วังคีรี
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงสุจินตนา  วังคีรี
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรพงษ์  สีทาสังข์
2. เด็กชายธีระพงษ์  มงคล
3. เด็กชายนนทกานต์  วังคีรี
4. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
5. เด็กชายพีรดนย์  คำเกษ
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วังคีรี
2. เด็กหญิงกฤษติกา  วังคีรี
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
11 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 87.57 ทอง 10 1. เด็กชายวีระยุทธ  วังคีรี
2. เด็กชายศิวกร  เสนานุช
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์
2. นายตรัยคุณ  วังคีรี