สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กองน้อย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เชยชม
3. เด็กหญิงชนรดา  จันทร์นุ่ม
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
2. นางสาวรัชนี  วันทองสุข