สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร  วังคีรี
2. เด็กหญิงปวีนา  สารมโน
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
2. นางสาวรัชนี  วันทองสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลมาศ  สุวราพัฒนาภรณ์
2. เด็กชายสถาภูมิ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพลษวัฒน์  ธนบูลย์พงค์
2. นางผกากาญจน์  ธนบูลย์พงค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนรดา  จันทร์นุ่ม
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งสวรรค์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งสวรรค์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งสวรรค์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ