สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรินทร  จิตตะ
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วพิภพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์สง่า
 
1. นายธนพล  บุญชู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  พันแพง
2. เด็กหญิงณชนก  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วพิภพ
2. นางสาวประภาพรรณ  ศิริกัณรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรนภา  สารวงษ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ศิริกัณรัตน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิดา  โกษาจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สง่า
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ศิริกัณรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  แก้วพิภพ
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กชายสิทธินันท์  ทองปั้น
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีบุรินทร์