สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรินทร  จิตตะ
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วพิภพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  พันแพง
2. เด็กหญิงณชนก  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วพิภพ
2. นางสาวประภาพรรณ  ศิริกัณรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิดา  โกษาจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สง่า
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ศิริกัณรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  แก้วพิภพ