สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กุลาชัย
2. เด็กชายอนุชิต  พึ่งสีใส
 
1. นางสาวยุพิน  มาฉิม
2. นางสาววิภาพร  ยอดทองดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  บุญประสพ
2. เด็กชายธนธรณ์  กุลาชัย
3. เด็กชายธีรภัทร  ทิพโสต
4. เด็กชายภูวฤทธิ์  กันหา
5. เด็กชายวิชญะ  กุลาชัย
6. เด็กชายอภินันท์  อันทะปัญญา
 
1. นายพัสกร  แก้วสีแดง
2. นางสาววิภาพร  ยอดทองดี
3. นางสาวยุพิน  มาฉิม
 
3 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยพล  จันทาสังข์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  วังคีรี
3. เด็กหญิงพิมลพัฒน์  บุญธรรม
4. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงอรพิมล  แสงราช
 
1. นางสาวยุพิน  มาฉิม
2. นางสาววิภาพร  ยอดทองดี
 
4 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 99.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยพล  จันทาสังข์
2. เด็กหญิงอรพิมล  แสงราช
 
1. นางสาวยุพิน  มาฉิม
2. นางสาววิภาพร  ยอดทองดี