สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 35.36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรัตติกร  ชานุวัตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสุดา  นาคาตาสิ
2. เด็กหญิงสมประสงค์  ปัญญาคำ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นายธีรพงศ์  กงภูธร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ลีลาศ
2. เด็กหญิงทิพย์กมล  หมีบุรุษ
 
1. นางสาวธีระพร  ภักดีสาร
2. นายอนุสรณ์  สุขศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกริช  ทองหล้า
 
1. นางสาวธีระพร  ภักดีสาร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หินไชสง
2. เด็กหญิงสุพัตตา  นันทิอินทร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สีทะ
 
1. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
2. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันจรัญ  นาคทอง
2. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีชามก
 
1. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
2. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทะศรี
2. เด็กหญิงนุชธิดา  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงปานรวี  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงศิรินภา  เย็นขัน
5. เด็กหญิงอิษยา  จันทะคีรี
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. นางสาววาสนา  เพียรสุทธิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงณัชชา  พรหมมาวัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมมาวัน
4. เด็กหญิงยุวภา  ปัญญาแก่น
5. เด็กหญิงวิภา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. สิบเอกณรงค์ศักดิ์  บุญสำเร็จ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงทิพย์กมล  หมีบุรุษ
3. เด็กหญิงสมประสงค์  ปัญญาคำ
4. เด็กหญิงอธัญญา  สีทะ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  วังคีรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันจรัญ  นาคทอง
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ลีลาศ
3. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
4. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีชามก
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  วังคีรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางลัดดา  บุญสำเร็จ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง 5 1. เด็กหญิงสมประสงค์  ปัญญาคำ
 
1. นางลัดดา  บุญสำเร็จ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคมกริช  ทองหล้า
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ลีลาศ
 
1. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
2. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทะศรี
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิพย์ประโชติ
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุญ
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตะวัน  เย็นขัน
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประทุมวดี  ศรีพรหม
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญรดา  สมหวัง
2. เด็กหญิงสาธิยา  สุริ
 
1. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนลดี  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  โสประดิษฐ์
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. นายเทอดเกียรติ  ไชยศิรินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกร  ชานุวัตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมศรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  บุญสุวรรณ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมสอน
3. เด็กชายภูพิทักษ์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวเอมอร  ปํญญาแก่น
2. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวลำพูน  คำบุ
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวลำพูน  คำบุ
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชาญชล  จันทะศรี
2. เด็กชายตะวัน  เย็นขัน
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. นางสาวปาณิสรา  ไชยชนะ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลับรอด
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงประทุมวดี  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงพรสุดา  นาคาตาสิ
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินกร  ครองสิน
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทะคีรี
3. เด็กชายอรรถพล  ชัยเสนา
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. สิบเอกณรงค์ศักดิ์  บุญสำเร็จ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสาร  เปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงมณฑิตา  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงเกษลิน  ชาญรบ
 
1. นายภานุวัตร  แก้วยม
2. นางสาวสุทัตตา  จันทร์เนตร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทิพากร  กุลาชัย
2. เด็กชายพงษ์ศกร  คงทน
3. นางสาวอมรรัตน์  วังคีรี
 
1. นางสาวสุทัตตา  จันทร์เนตร
2. นายภานุวัตร  แก้วยม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายกันจรัญ  นาคทอง
2. เด็กหญิงปานตะวัน  วรราช
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หินไชสง
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. สิบเอกณรงค์ศักดิ์  บุญสำเร็จ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวลำพูน  คำบุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นันทิอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลับรอด
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. นางลัดดา  บุญสำเร็จ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.5 เงิน 6 1. เด็กชายภูมินทร์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงอโนทัย  ศรีจริยา
3. เด็กหญิงเกตกนกพร  โสประดิษฐ์
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. นางนิตยา  นาราศรี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  วรราช
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หินไชสง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นันทิอินทร์
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า