สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 35.36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรัตติกร  ชานุวัตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ลีลาศ
2. เด็กหญิงทิพย์กมล  หมีบุรุษ
 
1. นางสาวธีระพร  ภักดีสาร
2. นายอนุสรณ์  สุขศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกริช  ทองหล้า
 
1. นางสาวธีระพร  ภักดีสาร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคมกริช  ทองหล้า
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ลีลาศ
 
1. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
2. นางพุทธชาด  กมลรัตน์