สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทะศรี
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.5 เงิน 6 1. เด็กชายภูมินทร์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงอโนทัย  ศรีจริยา
3. เด็กหญิงเกตกนกพร  โสประดิษฐ์
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. นางนิตยา  นาราศรี