สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสุดา  นาคาตาสิ
2. เด็กหญิงสมประสงค์  ปัญญาคำ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นายธีรพงศ์  กงภูธร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หินไชสง
2. เด็กหญิงสุพัตตา  นันทิอินทร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สีทะ
 
1. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
2. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันจรัญ  นาคทอง
2. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีชามก
 
1. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
2. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทะศรี
2. เด็กหญิงนุชธิดา  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงปานรวี  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงศิรินภา  เย็นขัน
5. เด็กหญิงอิษยา  จันทะคีรี
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. นางสาววาสนา  เพียรสุทธิ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงณัชชา  พรหมมาวัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมมาวัน
4. เด็กหญิงยุวภา  ปัญญาแก่น
5. เด็กหญิงวิภา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. สิบเอกณรงค์ศักดิ์  บุญสำเร็จ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงทิพย์กมล  หมีบุรุษ
3. เด็กหญิงสมประสงค์  ปัญญาคำ
4. เด็กหญิงอธัญญา  สีทะ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  วังคีรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันจรัญ  นาคทอง
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ลีลาศ
3. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
4. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีชามก
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  วังคีรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางลัดดา  บุญสำเร็จ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง 5 1. เด็กหญิงสมประสงค์  ปัญญาคำ
 
1. นางลัดดา  บุญสำเร็จ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิพย์ประโชติ
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญรดา  สมหวัง
2. เด็กหญิงสาธิยา  สุริ
 
1. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนลดี  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  โสประดิษฐ์
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. นายเทอดเกียรติ  ไชยศิรินทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกร  ชานุวัตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมศรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  บุญสุวรรณ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมสอน
3. เด็กชายภูพิทักษ์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวเอมอร  ปํญญาแก่น
2. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงประทุมวดี  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงพรสุดา  นาคาตาสิ
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสาร  เปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงมณฑิตา  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงเกษลิน  ชาญรบ
 
1. นายภานุวัตร  แก้วยม
2. นางสาวสุทัตตา  จันทร์เนตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทิพากร  กุลาชัย
2. เด็กชายพงษ์ศกร  คงทน
3. นางสาวอมรรัตน์  วังคีรี
 
1. นางสาวสุทัตตา  จันทร์เนตร
2. นายภานุวัตร  แก้วยม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายกันจรัญ  นาคทอง
2. เด็กหญิงปานตะวัน  วรราช
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หินไชสง
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. สิบเอกณรงค์ศักดิ์  บุญสำเร็จ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  วรราช
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หินไชสง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นันทิอินทร์
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า