สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์รักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  โคตรบุตตรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  สุพรม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   สนิท
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภูวนาด  โคตรชนะ
 
1. นายสุพรรณ   ภูเก้าแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ไชยแสง
3. เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วขัด
5. เด็กหญิงสุชาดา  แสนบุดดา
 
1. นางสาวบุญแทน   ไพรภิบาล
2. นายครรชิต   แสนทรัพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมัทธีอัส  สีหะวงค์
 
1. นางสาวบุญแทน   ไพรภิบาล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 12 1. เด็กชายมัทรีอัส  สีหะวงค์
2. เด็กหญิงอริสรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
2. นายณรงค์ฤทธิ์  จันสีลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณยวีร์  กัณฑะศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
2. นายครรชิต  แสนทรัพย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายวทัญญู  เนตรแสงศรี
 
1. นายครรชิต  แสนทรัพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดวงกมล  นิยมชื่น
 
1. นายครรชิต  แสนทรัพย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนตรอนงค์
 
1. นางณัฐภรณ์   สีหะวงค์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายวทัญญู  เนตรแสงศรี
 
1. นางณัฐภรณ์   สีหะวงค์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกช  แสงบัวเผื่อน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บรรหาร
3. เด็กหญิงณัฐธยาท์  ยศทะศรี
4. เด็กชายภูวนาถ   โคตรชนะ
5. เด็กหญิงอภิสรา  สารมโน
6. เด็กชายอัษฎา  วิเชษฐพงษ์
 
1. นายสุพรรณ   ภูเก้าแก้ว
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงรัถยา  อิ่มถาวร
3. เด็กชายอนุสรณ์  พิริยประเสิรฐ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูวนาถ   โคตรชนะ
2. เด็กชายอัษฎา  วิเชษฐพงษ์
 
1. นายครรชิต   แสนทรัพย์
 
16 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 87.85 ทอง 9 1. เด็กหญิงชญานุช  สีหวงศ์
2. เด็กชายปรเมศวร์  แสงรัตน์
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  สีหะวงษ์
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรินกรณ์  สุทธผา
2. เด็กหญิงนริสรา  เสนาผดุง
3. เด็กชายปรเมศวร์  แสงรัตน์
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระเดช  วงศ์สุวัฒน์
 
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรเดช  วงษ์สุวัจน์
 
1. นางณัฐภรณ์  สีหะวงค์