สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภูวนาด  โคตรชนะ
 
1. นายสุพรรณ   ภูเก้าแก้ว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงรัถยา  อิ่มถาวร
3. เด็กชายอนุสรณ์  พิริยประเสิรฐ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูวนาถ   โคตรชนะ
2. เด็กชายอัษฎา  วิเชษฐพงษ์
 
1. นายครรชิต   แสนทรัพย์