สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  สุพรม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   สนิท
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ไชยแสง
3. เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วขัด
5. เด็กหญิงสุชาดา  แสนบุดดา
 
1. นางสาวบุญแทน   ไพรภิบาล
2. นายครรชิต   แสนทรัพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมัทธีอัส  สีหะวงค์
 
1. นางสาวบุญแทน   ไพรภิบาล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 12 1. เด็กชายมัทรีอัส  สีหะวงค์
2. เด็กหญิงอริสรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
2. นายณรงค์ฤทธิ์  จันสีลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณยวีร์  กัณฑะศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
2. นายครรชิต  แสนทรัพย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนตรอนงค์
 
1. นางณัฐภรณ์   สีหะวงค์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกช  แสงบัวเผื่อน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บรรหาร
3. เด็กหญิงณัฐธยาท์  ยศทะศรี
4. เด็กชายภูวนาถ   โคตรชนะ
5. เด็กหญิงอภิสรา  สารมโน
6. เด็กชายอัษฎา  วิเชษฐพงษ์
 
1. นายสุพรรณ   ภูเก้าแก้ว
 
8 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 87.85 ทอง 9 1. เด็กหญิงชญานุช  สีหวงศ์
2. เด็กชายปรเมศวร์  แสงรัตน์
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  สีหะวงษ์
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรินกรณ์  สุทธผา
2. เด็กหญิงนริสรา  เสนาผดุง
3. เด็กชายปรเมศวร์  แสงรัตน์
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา