สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  มูลชาติ
2. เด็กชายธีรนนท์  บัวเหมือน
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางสมหมาย  อาคะนัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพรหม
 
1. นางสมหมาย  อาคะนัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธพงศ์  บัวเหมือน
 
1. นางเนาวรัตน์  ฤทธิศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  จันทะศรี
 
1. นางเนาวรัตน์  ฤทธิศักดิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงโสริยา  ศรีชามก
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางสมหมาย  อาคะนัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ปลัด
2. เด็กหญิงอจิรภาล์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางเนาวรัตน์  ฤทธิศักดิ์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรภัทร์  นนทะโคตร
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรภัทร์  นนทะโคตร
 
1. นางสมหมาย  อาคะนัย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศภัค  เดชโกมล
2. เด็กชายพีรภัทร์  นนทะโคตร
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางสมหมาย  อาคะนัย