สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนนทกา  เหมบุรุษ
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์สถิตย์
 
1. นางกฤษณา  จันทศร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรรธษา  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญยรัตนกิจ
3. เด็กหญิงศศิธร  เบ้าหล่อ
 
1. นายมานพ  คำสีทา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุขศรี
2. เด็กชายวัชระ  พิลาโท
 
1. นางพิชญ์สินี  เจริญชัยบัว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนนทกา  เห็มบุรุษ
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญยรัตนกิจ
 
1. นายสนุก  วงษ์จันทร์
 
7 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  จอมทอง
2. เด็กหญิงปุญญิสา  ไพรสาณฑ์
 
1. นางฉันทนี  รัตนเมือง