สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรรธษา  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญยรัตนกิจ
3. เด็กหญิงศศิธร  เบ้าหล่อ
 
1. นายมานพ  คำสีทา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุขศรี
2. เด็กชายวัชระ  พิลาโท
 
1. นางพิชญ์สินี  เจริญชัยบัว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนนทกา  เห็มบุรุษ
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์