สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาลึ่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชฎาพร  พุทธรักษ์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  หวลอารมณ์
 
1. นางสาวพรประพิณ  ขรรค์แก้ว
2. นางศศิธร  พุทธรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุศลิน  บุญรุนโพ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชเพียแก้ว
 
1. นางสาวพรประพิณ  ขรรค์แก้ว
2. นางสาวรัชณี  ทองใส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงทิพยา  จันทะคุณ
3. เด็กชายธีระชัย  จันทะรี
 
1. นางสาวพรประพิณ  ขรรค์แก้ว
2. นายณัฎฐ์ศรุต  วุฒิชัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญผาง
2. เด็กชายปิยวัชร  จันทะคุณ
3. เด็กชายอุเทน  จันทะคุณ
 
1. นายณัฎฐ์ศรุต  วุฒิชัย
2. นายรุ่งเรื่อง  สารวิจิต
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงธรธรณ์  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุทธรักษ์
5. เด็กหญิงประภัสสร  จันอุตสาห์
6. เด็กหญิงสิรินยา  จันทะคุณ
 
1. นางศศิธร  พุทธรักษ์