สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  มั่นมา
 
1. นายศุภศิลป์  มั่นมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอภิชญา  มั่นมา
 
1. นายศุภศิลป์  มั่นมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โกษาจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุคงเจริญ
 
1. นายศุภศิลป์  มั่นมา
2. นางรสสุคนธ์  เจริญชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  เสนานุช
2. เด็กชายศุภกร  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  วังคีรี
 
1. นางรสสุคนธ์  เจริญชัย
2. นางสาววิภาดา  เชื้อบุญมี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงสุพาภรณ์  บุตรพรม
3. เด็กหญิงเยาวภา  พรมมาวัน
 
1. นางรสสุคนธ์  เจริญชัย
2. นายศิริบุญ  เลิศหล้า
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77.5 เงิน 11 1. เด็กชายฉัตรจักร  พรมมาวัน
2. เด็กชายประมวลศักดิ์  โสประดิษฐ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  โสประดิษฐ
 
1. นายศิริบุญ  เลิศหล้า
2. นางรสสุคนธ์  เจริญชัย