สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โกษาจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุคงเจริญ
 
1. นายศุภศิลป์  มั่นมา
2. นางรสสุคนธ์  เจริญชัย