สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายศรัณยู  มีทา
2. เด็กชายอดิเทพ  จันทะรี
 
1. นางนภาพร  สงวนรัตน์
2. นางสาวฐิติกานต์  จันทะคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 12.15 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤตภาส  ทรงพระสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ทรงพระสุวรรณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันอ่อน
2. นายวิโรจน์  ทองใบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤตภาส  ทรงพระสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ทรงพระสุวรรณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันอ่อน
2. นายวิโรจน์  ทองใบ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายปิยังกูร  เศวตศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์   จันอ่อน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  แก้วค้ำ
2. เด็กหญิงณัชญา  กาวิน
3. เด็กชายปิยังกูร  เศวตศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันอ่อน
2. นางนภาพร  สงวนรัตน์