สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปภัสสร  สุทธิ
 
1. นางวิสา  แสงรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นนทะการ
 
1. นางญาจรรย์  กำเนิด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสวิสิทธิ์
 
1. นางวิสา  แสงรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริโย  โกษาจันทร์
 
1. นางสนใจ  บูรณะวิชิต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงนัฏธิกา  เอี่ยมน้อย
 
1. นางญาจรรย์  กำเนิด
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงศรลดา  ไชยโยทา
 
1. นางนิรวรรณ  ภู่พงษ์
2. นางสนใจ  บูรณะวิชิต