สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพละพร  แสงรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สารมะโน
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. นายฤทธิเดช  ศรีบุตรตา
 
1. นางสาวสุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทันดี
2. เด็กหญิงพละพร  แสงรัตน์
3. เด็กหญิงพุฒิตา  สารมะโน
 
1. สิบเอกนิรุตติ์  วันหากิจ
2. นายเอกรินทร์  รัตตพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองทรัพย์
 
1. นางสาวจารุนีล์  ยศปัญญา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.15 ทอง 6 1. เด็กหญิงพุฒิตา  สารมะโน
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองทรัพย์
2. เด็กชายเพชรรัตน์  เชื้อปู่คง
 
1. นายมาโนช  อึ้งสุวรรณ
2. นางวัจนา  คำแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 11 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทองทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  พรมภาพ
 
1. นายมาโนช  อึ้งสุวรรณ
2. นางอมรรัตน์  อุ่นยา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานุภาพ  ชมพูโคตร
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สารมะโน
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอริน  เพียรเสมอ
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาชูชาติ
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินภัทร  โกมล
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ศรีบุตตา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกริกไกร  ไพรภิบาล
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ศรีบุตตา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณธษา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอารีญา  นารี
 
1. นางพิศมัย  ศรีบุตรตา
2. นางอรุณ  นวณภัทรพงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทริกา  วังคีรี
2. เด็กหญิงพัชรดา  สีแสง
3. เด็กหญิงวศิตา  ทองโสม
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวสุุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อปู่คง
 
1. นางพิศมัย  ศรีบุตรตา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายคชาภรณ์  เลื่อนทอง
 
1. นางอรุณ  นวณภัทรพงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปานระวี  แสงเพชร
 
1. นางอรุณ  นวณภัทรพงศ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชฎาพร  วรรณทองสังข์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สารมะโน
3. เด็กชายทวีทรัพย์  นิลโชติ
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทาคินี
5. เด็กหญิงธนัชพร  พรหมทะลาย
6. เด็กชายพีรพัฒน์  แอมประชา
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ศรีบุตตา
2. นายอดุลย์  เนตรแสงศรี
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายญาณศรณ์  พูลเกษม
2. เด็กชายพานทองแท้  สารมะโน
 
1. นายเทียนชัย  งาสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแสงเดือน  ดวงใจ
 
22 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิเดช  ศรีบุตรตา
2. นายวรายุทธ์  ศรีบุตรตา
 
1. นายเทียนชัย  งาสิทธิ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายสิทธิชัย  วิชัยเกตุ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีแสง
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวสุุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรายุทธ์  ศรีบุตรตา
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีบุตรตา
3. เด็กชายไกรยุทธ  สโมสร
 
1. นางสาวสุุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
2. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อปู่คง
2. เด็กหญิงสุวิษา  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางวัจนา  คำแก้ว
2. นายมาโนช  อึ้งสุวรรณ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐพงษ์  วิธาธาร
2. นายฤทธิเดช  ศรีบุตรตา
3. นายวรายุทธ์  ศรีบุตรตา
 
1. นางวัจนา  คำแก้ว
2. นางอมรรัตน์  อุ่นยา