สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพละพร  แสงรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินภัทร  โกมล
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ศรีบุตตา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อปู่คง
 
1. นางพิศมัย  ศรีบุตรตา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายคชาภรณ์  เลื่อนทอง
 
1. นางอรุณ  นวณภัทรพงศ์