สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังคำ
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์สถิตย์
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชนก  เหมบุรุษ
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชนก  เหมบุรุษ
2. เด็กหญิงพรรษา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายมิญชนนท์  วังคำ
 
1. นางวิภารัตน์  พิจิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายมิญชนนท์  วังคำ
 
1. นางวิภารัตน์  พิจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุทธิ
 
1. นางวิภารัตน์  พิจิตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุทธิ
 
1. นางสุบิน  ทองยา
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65.9 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนภัทร  ประดิษฐจร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมบุรุษ
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โอภาศนนท์
 
1. นางมนูลา  ภูชุมพล
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนภัทร  ประดิษฐจร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมบุรุษ
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โอภาศะนันท์
 
1. นางมนูลา  ภูชุมพล