สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังคำ
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์สถิตย์
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชนก  เหมบุรุษ
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชนก  เหมบุรุษ
2. เด็กหญิงพรรษา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางศรินยา  แสนประสิทธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายมิญชนนท์  วังคำ
 
1. นางวิภารัตน์  พิจิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุทธิ
 
1. นางวิภารัตน์  พิจิตร