สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กชายจอมทัพ   มาระวัง
 
1. นางพรทิพา   กาญจนะสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วใส
 
1. นางพรทิพา    กาญจนะสิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  ฝอยเงิน
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วันทองสังข์
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์   ฝอยเงิน
 
1. นางสุทธิดา   วังคีรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.55 ทอง 9 1. เด็กหญิงเปมิกา    พรหมจักร
 
1. นางพิสมัย    วันทองสังข์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา   คำแก้ว
2. เด็กชายอธิชา   วันทองสังข์
 
1. นางขวัญติมา   พรหมจักร
2. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง 7 1. เด็กชายธนาวุธ   ตะนุรักษ์
2. เด็กหญิงมณวิภา    เหมือนศรีชัย
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
2. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงมณวิภา  เหมือนศรีวิชัย
 
1. นางสุทธิดา   วังคีรี
2. นายเอนก  ฤทธิศักดิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติเพชร  พิลากุณ
2. เด็กชายพายุ   มะณีศรี
3. เด็กชายวาคิม  โคตรมหา
 
1. นายชวลิต   ระบือสันเทียะ
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายธนพล   เอี่ยมประชา
3. เด็กชายไกรศร  กลิ่นจันทร์
 
1. นายชวลิต  ระบือสันเทียะ
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรมงคล    มีบัง
 
1. นางพิสมัย    วันทองสังข์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชะอ้อน   แถวอุทุม
 
1. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงชะอ้อน  แถวอุทุม
 
1. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพัฒน์   ฝอยเงิน
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล   เชื้อบุญมี
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปมิกา   พรหมจักร
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วันทองสังข์
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชะอ้อน  แถวอุทุม
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชะอ้อน   แถวอุทุม
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายชลกร   โคปั้น
2. เด็กชายธนาวุธ   ตะนุรักษ์
3. เด็กชายธวัชชัย   พิมพ์สารี
4. เด็กชายธวัชชัย    เนธิบุตร
5. เด็กชายภูริพัฒน์   วันเพ็ชร
6. เด็กชายเอกรัตน์   คำแก้ว
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นายเอนก  ฤทธิศักดิ์
3. นายเอกสิทธิ์  วังคีรี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันทองสังข์
2. เด็กหญิงเปมิกา  พรหมจักร
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพายุ   มะณีศรี
2. เด็กชายวาคิม   โคตรมหา
 
1. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
2. นางพรทิพา  กาญจนะสิน
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   นวลจันทร์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์   แถวอุทุม
3. เด็กหญิงพรปวีณ์   วันทองสังข์
 
1. นายชวลิต    ระบือสันเทียะ
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 12 1. เด็กชายพิพัฒน์   เอี่ยมประชา
 
1. นายชวลิต  ระบือสันเทียะ
 
26 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 41.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดชีวี
2. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์สารี
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์สารี
2. เด็กชายอินทรวุธ   มุสิกรัตน์
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
2. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชวลิต  ระบือสันเทียะ
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลกร  โคปั้น
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดชีวี
3. เด็กชายธวัชชัย  เนธิบุตร
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดชีวี
3. เด็กชายธวัชชัย  เนธิบุตร
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท