สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  ฝอยเงิน
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วันทองสังข์
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วันทองสังข์
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 41.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดชีวี
2. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์สารี
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางขวัญติมา  พรหมจักร