สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์   ฝอยเงิน
 
1. นางสุทธิดา   วังคีรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพัฒน์   ฝอยเงิน
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล   เชื้อบุญมี
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชะอ้อน   แถวอุทุม
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร