สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กชายจอมทัพ   มาระวัง
 
1. นางพรทิพา   กาญจนะสิน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายธนพล   เอี่ยมประชา
3. เด็กชายไกรศร  กลิ่นจันทร์
 
1. นายชวลิต  ระบือสันเทียะ
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงชะอ้อน  แถวอุทุม
 
1. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชะอ้อน  แถวอุทุม
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายชลกร   โคปั้น
2. เด็กชายธนาวุธ   ตะนุรักษ์
3. เด็กชายธวัชชัย   พิมพ์สารี
4. เด็กชายธวัชชัย    เนธิบุตร
5. เด็กชายภูริพัฒน์   วันเพ็ชร
6. เด็กชายเอกรัตน์   คำแก้ว
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นายเอนก  ฤทธิศักดิ์
3. นายเอกสิทธิ์  วังคีรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพายุ   มะณีศรี
2. เด็กชายวาคิม   โคตรมหา
 
1. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
2. นางพรทิพา  กาญจนะสิน
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   นวลจันทร์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์   แถวอุทุม
3. เด็กหญิงพรปวีณ์   วันทองสังข์
 
1. นายชวลิต    ระบือสันเทียะ
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 12 1. เด็กชายพิพัฒน์   เอี่ยมประชา
 
1. นายชวลิต  ระบือสันเทียะ