สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วใส
 
1. นางพรทิพา    กาญจนะสิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.55 ทอง 9 1. เด็กหญิงเปมิกา    พรหมจักร
 
1. นางพิสมัย    วันทองสังข์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา   คำแก้ว
2. เด็กชายอธิชา   วันทองสังข์
 
1. นางขวัญติมา   พรหมจักร
2. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง 7 1. เด็กชายธนาวุธ   ตะนุรักษ์
2. เด็กหญิงมณวิภา    เหมือนศรีชัย
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
2. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงมณวิภา  เหมือนศรีวิชัย
 
1. นางสุทธิดา   วังคีรี
2. นายเอนก  ฤทธิศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติเพชร  พิลากุณ
2. เด็กชายพายุ   มะณีศรี
3. เด็กชายวาคิม  โคตรมหา
 
1. นายชวลิต   ระบือสันเทียะ
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรมงคล    มีบัง
 
1. นางพิสมัย    วันทองสังข์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชะอ้อน   แถวอุทุม
 
1. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปมิกา   พรหมจักร
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันทองสังข์
2. เด็กหญิงเปมิกา  พรหมจักร
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์สารี
2. เด็กชายอินทรวุธ   มุสิกรัตน์
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
2. นางพิสมัย  วันทองสังข์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชวลิต  ระบือสันเทียะ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลกร  โคปั้น
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดชีวี
3. เด็กชายธวัชชัย  เนธิบุตร
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดชีวี
3. เด็กชายธวัชชัย  เนธิบุตร
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท