สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายธงเพชร  วังคีรี
2. เด็กชายธีรดนย์  ร่องจิก
3. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีบุตรตา
 
1. นางสายพิน  มูลทากุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หัสน้อย
 
1. นางสายพิน  มูลทากุล
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญศรีภูมิ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สิมมาสุด