สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีบุตรตา
 
1. นางสุพรรณี  บุตรดา
2. นางสาววิไลลักษ์  สิมมามุด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 4 1. เด็กชายชยานันต์  พันตะวี
2. เด็กชายวรเชษฐ์  มาสีวัน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ชนะสีมา