สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรวิมล  หอมสุวรรณ์
 
1. พระเอกสิทธิ์   วิมุนี/มณีศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อบุญมี
 
1. พระเอกสิทธิ์  วิมุนี/มณีศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  พุทธวงษ์
 
1. พระเอกสิทธิ์  วิมุนี/มณีศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัญญานุช  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจริญพร    เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางวารุณี   บุตรดา
2. นางวรรณวิมล   ระดมพล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา   สว่างไธสง
2. เด็กชายพงษ์ชิต  พุทธธรรมคุณ
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
2. นางวารุณี  บุตรดา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองหมื่นไวย์
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวินุตา  สว่างทุกข์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ยศตุ้ย
3. เด็กชายเพชรรัตน์   ม่วงแก้ว
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
2. นางสาวนิภาพร  คำแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.11 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีเพชร
2. เด็กชายวรัญญู  เสนานุช
 
1. นายสิทธิพงษ์  เสนานุช
2. นางวารุณี  บุตรดา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัยยพันธ์  ยศสุพรม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
2. นายสิทธิพงษ์  เสนานุช
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นายรัตนชัย  นาเหนือ
2. เด็กชายอัยพันธ์  ยศสุพรหม
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
2. นายสิทธิพงษ์  เสนานุช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.35 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ภูฆัง
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยศพิมพ์
2. เด็กชายปรัตถกร  มาสี
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปรียาพร  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ม่วงแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  บานเย็น
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไม้สนธิ์
 
1. นางเพ็ชรา  วราห์สิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ่นแก้ว
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไม้สนธิ์
 
1. นางเพ็ชรา  วราห์สิน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงชุติมา  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  เตจาธิ
4. เด็กหญิงนงนภัส  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงนัฐกานต์  จ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงนิภาพร   เชื้อบุญมี
7. เด็กหญิงบุญฑริกา  พุทธวงษ์
8. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
9. เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อบุญมี
10. เด็กชายสรณิต  สิงสุข
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางสาวนิภาพร  คำแก้ว
3. นางวารุณี  บุตรดา
4. นางวรรวิมล  ระดมพล
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงกัลญาพร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อบุญไทย
4. เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณไทย
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมจันทร์
6. เด็กหญิงฐิติพร  เสาร์สูงเนิน
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทรงศร
8. เด็กหญิงศิรินันท์  เสนานุช
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางสาวนิภาพร  คำแก้ว
3. นางนงเยาาว์  ตุ้มวอน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สีหะวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พอสม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวณัชพร  ทวิลา
 
1. นางวรรณภา  แดนสามสวน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐปนรรฆ์  พรหมรักษา
 
1. นางสาวกาญจนา  พอสม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลินี   นนทะโคตร
 
1. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โคพานิชย์
 
1. นางวรรณภา  แดนสามสวน
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุมอาจ
2. เด็กหญิงมาลินี  นนทะโคตร
 
1. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธัญญะอุดม
2. เด็กหญิงพรวิมล  หอมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ยศตุ้ย
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. พระเอกสิทธิ์  วิมุนี/มณีศรี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุมอาจ
2. เด็กหญิงมาลินี  นนทะโคตร
 
1. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง
2. นางวารุณี  บุตรดา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ชิต  พุทธธรรมคุณ
2. เด็กหญิงมลทิชา  บุญพรม
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
2. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานุช  โยเฮือง
2. เด็กหญิงมลทิชา  บุญพรม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุมอาจ
2. เด็กหญิงมาลินี   นนทะโคตร
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณฑัต  มาสี
2. เด็กชายพงษ์ชิต  พุทธธรรมคุณ
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางสาววรรณกร  บุตรแก้ว
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิต
2. นางนิตยา  มัชปาโต
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวกร  ทรงพุฒิ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุวรรณชาติ
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายประดิพัทธ์  ระดมพล
2. เด็กหญิงศรุตา  จันทะศรี
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิต
2. นางนิตยา  มัชปาโต
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิมาภรณ์  บูรณโสภา
2. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลินี  นนทะโคตร
2. นายรัตนชัย  นาเหนือ
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชนา  หุมอาจ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โปรณะ
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิต
2. นางนิตยา  มัชปาโต
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรัชนา  หุมอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมเทศ
 
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติยา  เครือหงษ์
2. เด็กหญิงพัชราพร  หุมอาจ
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะพินิจ
4. เด็กหญิงศลิษา  เชื้อบุญมี
5. เด็กหญิงศศิธร  เพชรมั่ง
6. เด็กหญิงสุภาณี  เชื้อบุญมี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางวิรัตน์  คัญใหญ่
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฎชาสิริ  ขันเอีย
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ผลเต็ม
3. เด็กชายอรรถพล  กมลรัตน์
 
1. นายศุภนิมิตร  นนทโคตร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงศลิษา  เชื้ิ้อบุญมี
2. เด็กหญิงศศิธร  เพชรมั่ง
3. เด็กหญิงสุภาณี  เชื้อบุญมี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นายศุภนิมิต  นนทะโคตร
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลทิชา  บุญพรม
2. เด็กหญิงมาลินี   นนทะโคตร
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะพินิจ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางวิรัตน์  คัญใหญ่
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเพ็ชรา  วราห์สิน
 
43 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ไชยะวง
2. เด็กชายภูมรินทร์  ปรางหมู่
 
1. นางพิชนิดา  ฟ้าสาร
2. นางสาวนิภาพร  คำแก้ว