สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อบุญมี
 
1. พระเอกสิทธิ์  วิมุนี/มณีศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองหมื่นไวย์
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.11 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีเพชร
2. เด็กชายวรัญญู  เสนานุช
 
1. นายสิทธิพงษ์  เสนานุช
2. นางวารุณี  บุตรดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัยยพันธ์  ยศสุพรม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
2. นายสิทธิพงษ์  เสนานุช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นายรัตนชัย  นาเหนือ
2. เด็กชายอัยพันธ์  ยศสุพรหม
 
1. นางวารุณี  บุตรดา
2. นายสิทธิพงษ์  เสนานุช
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปรียาพร  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ม่วงแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  บานเย็น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลินี   นนทะโคตร
 
1. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง