สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  พุทธวงษ์
 
1. พระเอกสิทธิ์  วิมุนี/มณีศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัญญานุช  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจริญพร    เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางวารุณี   บุตรดา
2. นางวรรณวิมล   ระดมพล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไม้สนธิ์
 
1. นางเพ็ชรา  วราห์สิน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวณัชพร  ทวิลา
 
1. นางวรรณภา  แดนสามสวน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โคพานิชย์
 
1. นางวรรณภา  แดนสามสวน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธัญญะอุดม
2. เด็กหญิงพรวิมล  หอมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ยศตุ้ย
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. พระเอกสิทธิ์  วิมุนี/มณีศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิต
2. นางนิตยา  มัชปาโต
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิมาภรณ์  บูรณโสภา
2. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชนา  หุมอาจ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โปรณะ
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิต
2. นางนิตยา  มัชปาโต
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรัชนา  หุมอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมเทศ
 
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฎชาสิริ  ขันเอีย
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ผลเต็ม
3. เด็กชายอรรถพล  กมลรัตน์
 
1. นายศุภนิมิตร  นนทโคตร