สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น
 
1. นางสุภาภรณ์  นาราศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แถวอุทุม
2. เด็กหญิงศวรรยา  พิมมะดี
3. เด็กชายศุภชัย  เบิกบาน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ร่องจิก
5. เด็กหญิงอินทิรา  พรมโสภา
6. เด็กชายเชษฐา  อามาตย์มนตรี
 
1. นายณัฐภูมิ  โกษาจันทร์
2. นางสุภาภรณ์  นาราศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นนทะภา
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  นนทะภา
3. เด็กชายแซม  คำวงษา
 
 
4 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 99.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  สีทาสังข์
2. เด็กชายเศวตโชติ    ภูสถาน
 
1. นางสุภาภรณ์  นาราศรี
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิศวรา  วังคีรี
 
1. นางสุภาภรณ์  นาราศรี
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกานต์  อุ้ยวงค์
 
1. นางสุภาภรณ์  นาราศรี