สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรชต  แสนยะบุตร
 
1. นางสาวจงจิตร  สีสิม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กองสิมมะ
2. เด็กหญิงดวงพร  มาสกุลทอง
3. เด็กหญิงนพมาศ  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงบุษกร  ศิริ
5. เด็กหญิงปรียณัฐ  ศิริ
6. เด็กชายรุ่งตะวัน  ตันตุลา
7. เด็กหญิงวรรณวิศา  อุปปัญญาคำ
8. เด็กหญิงวรัทยา  โสประดิษฐ์
9. เด็กหญิงวรัทยา  สุกสี
10. เด็กหญิงวราภรณ์  โสประดิษฐ์
11. เด็กหญิงวัลฤดี  ทีฟอง
12. เด็กชายศิวกร  ราชอินตา
13. เด็กหญิงสิริณัฐดาพร  สุภาษิ
14. เด็กชายสุธิชัย  แก้วใส
15. เด็กหญิงเพชรมณี  ศิริ
 
1. นางสาวธราภรณ์  เวชพันธ์
2. นางธนพร  ราชพรหมมา
3. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายศิวกร  ราชอินตา
2. เด็กชายสุธิชัย  แก้วใส
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โสประดิษฐ์
 
1. นางฐนพร  ราชพรหมมา
2. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ประเสริฐ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะแพง
2. เด็กหญิงมุทธิตา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงโสริยา  สิงห์ภา
 
1. นางฐนพร  ราชพรหมมา
2. นางสาวจงจิตร  สีสิม