สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญเรือง
 
1. นายอนุชา  ยวงคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.45 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  คำนัน
 
1. นางสาวนพาพันธ์  เนาว์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกมลรัตน์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แสงราช
 
1. นางสาวนพาพันธ์  เนาว์แก้ว
2. นางสมศรี  ช่วยชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทศวรรษ  สังแก้ว
 
1. นางสาวดวงกมล  ดวงใจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเดช  ศรีคำ
 
1. นางสาวดวงกมล  ดวงใจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศนัย  ทองช่วง
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีชามุข
3. เด็กชายนิธิพงษ์  พวงทอง
 
1. นางสมศรี  ช่วยชาติ
2. นางสาวนพาพันธ์  เนาว์แก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.82 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายเหนือตะวัน  หลานวงศ์
 
1. นางสาวรัตน์ธิกรณ์  คำนัน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจามจุรี  แก้วหงส์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำนัน
3. เด็กหญิงณัฐมน  ศรีธรรมมา
4. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองภาพ
5. นางสาวศิริลักษณ์  คำนัน
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
2. นายอนุชา  ยวงคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อยู่กระทุ่ม
2. นางสาวกมลรัตน์  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำนัน
4. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองกาบ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  แสงราช
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐมน  ศรีธรรมมา
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำนัน
2. เด็กชายนิธิพงษ์  พวงทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
2. นางสมศรี  ช่วยชาติ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนพล  เลียงกาทิพย์
2. เด็กชายปารินทร์  พุทธสิมมา
 
1. นายอนุชา  ยวงคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิจันทึก
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริลักษณ์  คำนัน
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำนัน
2. เด็กหญิงวาสนา  เมฆเคลื่อน
 
1. นางสาววัชรินทร์  จันทา
2. นางสาวดวงกมล  ดวงใจ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  ศรีพรหม
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐานันดร  สิงขรณ์
2. เด็กชายนครินทร์  กองไธสง
3. นายนนทกร  แสงแก้ว
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
2. นางกรรณิการ์  มั่นเกตุ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายนครินทร์  กองไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  อยู่กระทุ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนาวิน  พิมพ์เสนา
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงญดาพร  นันทพรม
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายนครินทร์  กองไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงญดาพร  นันทพรม
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญศรี
2. เด็กชายธนพล  เลียงกาทิพย์
3. เด็กชายธนากร  ยอดสำอางค์
4. เด็กชายปารินทร์  พุทธสิมมา
5. เด็กชายพิชิต  ศรีชามก
6. เด็กหญิงศิราพร  นันทพรม
7. เด็กหญิงสิรินญากร  กองไธสง
8. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญเรือง
9. เด็กหญิงอนัดดา  คำนัน
10. เด็กหญิงอภัสรา  แก้วย้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันเกียว
2. นางนงนุช  มั่นเหมาะ
3. นางจินตนา  สมทางดี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วังคีรี
 
1. นางกฤษติยา  อิ่มผักแว่น
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 -   1. นางกฤษติยา  อิ่มผักแว่น
 
27 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรินทร์  พุทธสิมมา
2. เด็กหญิงวริษา  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มั่นเกตุ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีชามุข
2. นางสาวศิริลักษณ์  คำนัน
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แสงราช
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  มั่นเกตุ
 
29 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 99.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวินท์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงโชติรส  เหมือนศรีชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญทัน
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงโชติรส  เหมือนศรีชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญทัน
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ชาสิม
2. เด็กชายธนวินท์  ศรีคำ
3. เด็กชายพิชญุตม์  สิงหาราโท
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญทัน
 
32 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญทัน